ลายไทย LT-039
ลายเทพพนม สีแดง LT-039
ลายไทย ลายเทพพนม
มีลักษณะคือเทวดาพนมมือ เป็นลายไทยที่มีคนรู้จักกันมากที่สุด นิยมเขียนไว้ในสถานที่สำคัญ เช่น ท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย มาจากปรัชญาความคิดที่ว่า เมื่อบุคคล พูดดี ทำดี เหล่าเทวดาจะสามารถรับรู้ได้และแสดงอาการสาธุการ ดังนั้นในที่ประชุมชนจึงนิยมเขียนลายเทพพนมขึ้นมา เพื่อให้เป็นการมาอยู่รวมกันของคนที่ดี